Ажәабжьқәа

Популярное

Аусдкылаҩцәа Аҟәа ақалақь Ахадара иаҵанакуа аобиектқәа рзы ақьырашәара аҟынтәи рхы иақәиҭыртәит

4240
27.05.2020 15:19
Аусдкылаҩцәа Аҟәа ақалақь Ахадара иаҵанакуа аобиектқәа рзы ақьырашәара аҟынтәи рхы иақәиҭыртәит
Уи азы Адҵа инапы аҵаиҩит аҳҭнықалақь ахада.

Аҟәа. Лаҵарамза 27. Аҧсныпресс. Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба ауааҧсыра акоронавирусттә инфекциа COVID-19 аҟынтәи рацәыхьчара азы иалагалаз аҧкрақәа хра злам ахҟьаҧҟьақәа реиҵатәреи, Аҟәа ақалақь аҿы иҟоу анаплакқәа рфинанс-нхамҩатә усура аиҭашьақәыргыларазы иназыцҵоу адгыларатә усмҩаҧгатәқәа рымҩаҧгареи рзы Адҵа инапы аҵаиҩит. Абри атәы аанацҳауеит Аҟәа ақалақь Ахадара аофициалтә саит.

Аацҳамҭа излаанацҳауа ала, аҳҭнықалақь Ахада иҟаиҵаз Адҵа ала, лаҵарамза 15 инаркны рашәарамза 2020 шықәсанӡа аусдкылаҩцәа Аҟәа ақалақь Ахадара иаҵанакуа аобиектқәа, иара убас, амуниципалтә усбарҭақәа рмазара азы ақьырашәара аҟынтәи рхы иақәиҭыртәит.

Иазгәаҭоуп, Адҵа рызкуп ауаажәларратә крыфара аусбарҭақәа, афитнес-центрқәа, аспорттә залқәа, уҳәа аиҿкаарақәа. Адгыларатә уснагӡатәқәа хәажәкырамза 1, 2020 шықәса рзы ақьыратә шәатәы азы ауал зқәым, насгьы иааныркыло ахыбра субарендала измышьҭуа аусдкылаҩцәа роуп изҵазкуа.

Возврат к списку


Амш зеиԥшрахо
Яндекс.Погода
Авалиута акурс
Социальные сети
Аӡырга
Аинформациатә алахәылаҩцәа